LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Sinh Học Phân Tử – ĐH Quốc Gia Hà Nội


sinh hoc phan tu dhqg hn

Giới thiệu

Sinh học phân tử nghiên cứu ở mức độ phân tử các phản ủng sinh học xảy ra trong tế bào. Hoạt động của từng gen cũng như sự phối hợp giữa các gen; kiểm soát sự phiên mã, dịch mã cũng như sự phân bố của các protein trong tế bào; các phản ứng sinh học đảm bảo hoạt động sống của tế bào cũng như điều hoà họat động giữa các tế bào trong một mô, giữa các mô với nhau… đã được khám phá nhờ các kỹ thuật sinh học phân tủ. Sinh học phân tử là một môn hoc mới, đòi hỏi sự hiểu biết và có liên quan chặt chẽ đến các kiến thức cơ bản của di truyền, sinh hoá, vi sinh tê bào…

Giáo trình “Sinh học phân tử” dành cho cử nhân Sinh học gồm sáu chương. Chương thứ nhất để cập đến một số thông tin vê hệ gen (genome); về đặc điểm và tính đa dạng của genome. Chưng hai giới thiệu về cấu trúc và hoạt động của gen prokaryot và eukaryot; các cơ chế kiểm soát hoạt động ở mức độ phiên mã và dịch mã. Chương ba để cập đến một số kiến thức về sửa chữa và tổng hợp ADN. Chương bốn đưa ra các khái niệm chung về tái tổ hợp di truyền. Chương năm nhấn mạnh đến các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử và chương sáu nêu lên quá trình tổng hợp và vận chuyển, phân bố protein trong các bào qian của tế bào.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers