LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giáo Trình Sinh Học Phân Tử Tế Bào Và Ứng Dụng


gt shpt tu bao va ung dung

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản: - Ngôn ngữ:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Sinh học phân tử được hiểu là môn học đề cập đến những kiến thức và kỹ thuật cơ bản nhằm nghiên cứu các quá trình sinh học ở mức độ phân tử. Vì vậy, sinh học phân tử được hình thành và phát triển dựa trên kiến thức liên quan đến tất cả các chuyên môn của sinh học, đặc biệt là di truyền, tế bào, vi sinh và sinh hoá. Chính vì vai trò tạo ra mối liên quan khăng khít giữa nhiều chuyên ngành nên sinh học phân tử được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản, y tế và xã hội.

Sinh học phân tử là một lĩnh vực mới được học tập và nghiên cứu ở Việt Nam. Giáo trình và tài liệu tham khảo về lĩnh vực này bằng tiếng Việt là yêu cầu cần thiết ở nước ta. Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, chúng tôi xuất bản cuốn sách “Sinh học phân tử tế bào và ứng dụng” nhằm cung cấp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu sinh học một số kiến thức cơ bản của sinh học hiện đại ở mức độ phân tử. Cuốn sách này giới thiệu những quá trình quan trọng xảy ra trong tế bào, nhờ đó làm sáng tỏ sự giống và khác nhau trong cấu trúc của genome, cấu trúc của một gen ở tế bào prokaryot và eukaryot (chương 1), quá trình tái bản và sửa chữa genome (chương 2). Những cấu trúc đó liên quan đến các cách thức kiểm soát hoạt động cùa các gen ở giai đoạn phiên mã, sau phiên mã và dịch mã để tổng hợp protein (chương 3). Quá trình tổng hợp protein, những biến đổi cấu trúc protein và những cách thức để nhận biết và vận chuyển protein đặc hiệu đến những vị trí đích khác nhau trong tế bào, hoặc tiết ra bên ngoài được giới thiệu trong chương 4. Một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu sinh học phân tử được trình bày trong chương 5.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers