LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Công Nghệ Sinh Học – Những Vấn Đề Trong Thế Kỉ 21


cong nghe sinh hoc tk 21

Chủ biên:

NXB:

Năm xuất bản:

Chuyên ngành:

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Giới thiệu

Các vấn đề sinh học hiện đại được tác giả trình bày ngắn gọn trong các bài viết dựa theo các chủ đề khác nhau. Từ các kiến thức cơ bản của ngành di truyền học cổ điển và di truyền học phân tử cho đến các kỹ thuật sinh học hiện đại như kỹ thuật ghép gen đã đóng góp cho sự phát triển ngành công nghệ sinh học hiện đại ngày nay nhằm giải quyết các vấn đề như chọn con từ trong ống nghiệm hay giải quyết nạn đói trên thế giới. Các kỹ thuật trên còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như giãi mã bộ gen người hay ứng dụng trong công nghệ tế bào y sinh học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tạo dòng vô tính động vật như cừu Dolly hay con người, gợi ra một hy vọng cho liệu pháp tạo dòng chữa bệnh (therapeutic cloning). Tác giả cũng cho thấy các mặt tích cực và tiêu cực của các thành tựu này bên cạnh các vấn đề đạo đức và pháp lý đặt ra. Sự thành công trên cũng có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp hiện đại như cây trồng chuyển gen, một sản phẩm sinh hoc hiện đai có thể giải quyết nạn sâu bệnh, nạn thiếu Vitamin A ớ người… bên canh các vấn đề tranh luận còn đang tiếp diễn xung quanh các khía cạnh như bản quyền cây trồng, lợi ích của nhà nông, và những bài học được rút ra từ thực tiễn.

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers