Tag Archives: Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành

Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành Tập 2 (Tái Bản Lần 9)

so_tay_thay_thuoc_thuc_hanh_tap_2

Giới thiệu Người thầy thuốc thực hành, nhất là các thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến y tế và các thầy thuốc mở phòng khám chữa bệnh đều cần phải có tài liệu để tra cứu tham khảo trong khám bệnh, chẩn đoán và điều trị. Cuốn Sổ tay thầy thuốc thực […]

Continue Reading Comments ( 0 )

Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành Tập 1 (Tái Bản Lần 9)

so_tay_thay_thuoc_thuc_hanh_tap_1

Giới thiệu Người thầy thuốc thực hành, nhất là các thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến y tế và các thầy thuốc mở phòng khám chữa bệnh đều cần phải có tài liệu để tra cứu tham khảo trong khám bệnh, chẩn đoán và điều trị. Cuốn Sổ tay thầy thuốc thực […]

Continue Reading Comments ( 0 )