Tag Archives: GINA Tiếng Việt 2016

Chiến Lược Toàn Cầu Về Quản Lý Và Dự Phòng Hen (GINA 2016)

GINA 2016 Hoi Ho Hap Viet Nam

Giới thiệu Được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GINA, ban giám đốc GINA và Hội Hô hấp Việt Nam. Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION Updated 2016 Ấn bản gốc tiếng Anh được xuất bản bởi Global Initiative for Asthma. […]

Continue Reading Comments ( 0 )