LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Giáo Trình Sinh Học Phân Tử – ĐH Huế


giao trinh shpt

Giới thiệu

Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một
số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học.

Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao gồm mối quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp của DNA, RNA và protein và tìm hiểu cách thức điều hòa các mối tương tác này.

Hiện nay, sinh học phân tử và sinh học tế bào được xem là nền tảng quan trọng của công nghệ sinh học. Nhờ phát triển các công cụ cơ bản của sinh học phân tử như các enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, các vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR… sinh học phân tử ngày càng đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng.

Giáo trình sinh học phân tử này cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên với các nội dung chính sau:
– Cấu trúc và chức năng của gen
– Cấu trúc genome
– Các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền
– Điều hòa biểu hiện gen
– Sửa chữa và bảo vệ gen
– Tái tổ hợp và chuyển gen

Members-only-content-bannerVUI LÒNG ÐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN ÐỂ THẤY DECRYPTION KEY

This content is restricted to subscribers