LỌC SÁCH CÓ TRÊN THƯ VIỆN

TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Close Search

Chiến Lược Toàn Cầu Về Quản Lý Và Dự Phòng Hen (GINA 2016)


GINA 2016 Hoi Ho Hap Viet Nam

Giới thiệu

Được xuất bản theo thỏa thuận chuyển giao bản quyền của Ủy ban khoa học GINA, ban giám đốc GINA và Hội Hô hấp Việt Nam.

Đây là bản dịch của GLOBAL STRATEGY FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION Updated 2016

Ấn bản gốc tiếng Anh được xuất bản bởi Global Initiative for Asthma. Cuốn sách này được chuyển ngữ bởi các chuyên gia của Hội Hô hấp Việt Nam.

Chi tiết: http://hoihohapvietnam.org/chien-luoc-toan-cau-ve-quan-ly-va-du-phong-hen-cap-nhat-2016/

Từ khóa: